Mission

Ge-niinawind sa omaa Waadookodaading – endazhi-wiidookodaadiyaang niwii-naadamawaanaanig ningikinoo’amaaganinaanig da-nitaa-ojibwemotaadiwaad ge-mino-bimaadiziwaad. Mii omaa endazhi-maawanji’idiwaad da-ojibwemotaadiwaad, da-manaajitoowaad aki, miinawaa dash da-manaaji’idiwaad gakina bemaadizijig. Abinoojiinyag gikinoo’amaagoziwag odinwewiniwaa, odizhitwaawiniwaa, miinawaa gwayak ezhiwebak miziwekamig. Nimisawendaamin da-mamino-inendamowaad gikendaasowin da-gagwe-gwayakosidoowaad ezhiwebadinig omaa Akiing. Gakina gegoo gikinoo’amawaawag Ojibwemowin miinawaa izhitwaawin. Gakina gegoo nindizhichigemin ondinamang indizhitwaawininaan. Mii ezhi-dagosidooyaang ezhi-gikinoo’amawangidwaa agiw abinoojiinyag, ani-gikendaasowaad, ani-nitaawichigewaad, naa go gaye da-mino-giizhwewaad.

Our Mission: The primary mission of Waadookodaading Ojibwe Language Institute (WOLI) is to create proficient speakers of the Ojibwe language who are able to meet the challenges of our rapidly changing world. It is a community and regional center for language revitalization while promoting intergenerational relationships.

Our Board: 100% Indigenous

Our Staff: 100% Indigenous

Our Tribes:  7 of the 11 federally recognized tribes in the state of Wisconsin and Minnesota.

Our Location: The heart of the Ojibwe homelands in the ceded territory.

Our Strength: The only place in North America currently producing Ojibwe young speakers (under age 55) that rate in the advanced proficiency range.

Our Challenges: Internal and external pressure to conform to westernized and English only educational standards.