Mission + Vision + Values

Mission + Vision + Values

Mission + Vision + Values

Our Mission: The primary mission of Waadookodaading Ojibwe Language Institute (WOLI) is to create proficient speakers of the Ojibwe language who are able to meet the challenges of our rapidly changing world. It is a community and regional center for language revitalization while promoting intergenerational relationships.

 

Waadookodaading, The Place Where We Help Each Other, utilizes the gift of the Ojibwe language as a means through which students and the community can achieve the ultimate goal of Indigenous survival and tribal sovereignty through realization of personal, family, cultural, spiritual, environmental, and educational goals.

 

Ge-niinawind sa omaa Waadookodaading – endazhi-wiidookodaadiyaang niwii-naadamawaanaanig ningikinoo’amaaganinaanig da-nitaa-ojibwemotaadiwaad ge-mino-bimaadiziwaad. Mii omaa endazhi-maawanji’idiwaad da-ojibwemotaadiwaad, da-manaajitoowaad aki, miinawaa dash da-manaaji’idiwaad gakina bemaadizijig. Abinoojiinyag gikinoo’amaagoziwag odinwewiniwaa, odizhitwaawiniwaa, miinawaa gwayak ezhiwebak miziwekamig. Nimisawendaamin da-mamino-inendamowaad gikendaasowin da-gagwe-gwayakosidoowaad ezhiwebadinig omaa Akiing. Gakina gegoo gikinoo’amawaawag Ojibwemowin miinawaa izhitwaawin. Gakina gegoo nindizhichigemin ondinamang indizhitwaawininaan. Mii ezhi-dagosidooyaang ezhi-gikinoo’amawangidwaa agiw abinoojiinyag, ani-gikendaasowaad, ani-nitaawichigewaad, naa go gaye da-mino-giizhwewaad.

The mission of Waadookodaading is to create proficient speakers of the Ojibwe language who are able to meet the challenges of our rapidly changing world. The school will be a community center for language revitalization, local environmental understanding, and intergenerational relationships. We expect that students will be grounded in local language, culture, and traditions, while aware of global concerns. Our aim is to foster a love of learning while teaching the skills that will enable students to create solutions for our community and our planet.

Niwiidookawaanaanig ningikinoo’amaaganinaanig da-nitaa-ojibwomotaadiwaad ge-mino-bimaadiziwaad.

We help our students speak Ojibwe with each other in order to know and live a good life.

 

Ge-niinawind sa omaa Waadookodaading – endazhi-wiidookodaadiyaang niwii-naadamawaanaanig ningikinoo’amaaganinaanig da-nitaa-ojibwemotaadiwaad ge-mino-bimaadiziwaad. Mii omaa endazhi-maawanji’idiwaad da-ojibwemotaadiwaad, da-manaajitoowaad aki, miinawaa dash da-manaaji’idiwaad gakina bemaadizijig. Abinoojiinyag gikinoo’amaagoziwag odinwewiniwaa, odizhitwaawiniwaa, miinawaa gwayak ezhiwebak miziwekamig. Nimisawendaamin da-mamino-inendamowaad gikendaasowin da-gagwe-gwayakosidoowaad ezhiwebadinig omaa Akiing. Gakina gegoo gikinoo’amawaawag Ojibwemowin miinawaa izhitwaawin. Gakina gegoo nindizhichigemin ondinamang indizhitwaawininaan. Mii ezhi-dagosidooyaang ezhi-gikinoo’amawangidwaa agiw abinoojiinyag, ani-gikendaasowaad, ani-nitaawichigewaad, naa go gaye da-mino-giizhwewaad.

The mission of Waadookodaading is to create proficient speakers of the Ojibwe language who are able to meet the challenges of our rapidly changing world. The school will be a community center for language revitalization, local environmental understanding, and intergenerational relationships. We expect that students will be grounded in local language, culture, and traditions, while aware of global concerns. Our aim is to foster a love of learning while teaching the skills that will enable students to create solutions for our community and our planet.

Niwiidookawaanaanig ningikinoo’amaaganinaanig da-nitaa-ojibwomotaadiwaad ge-mino-bimaadiziwaad.

We help our students speak Ojibwe with each other in order to know and live a good life.